Home page

 

Dolphiniada
Oratorio.
Music by Valentin Dubovskoy, lyrics by Semyon Kirsanov,
v
ersion for the symphonic orchestra by Yelena Belnova.

       
Part Video/MP3   Clavier Score  

 1. Author

4:18 1

 2. Dolphins

3:09 2

 3. Text

1:48 3

 4. Li'l dolphin

1:23 4

 5. Speech of mother-dolphin

0:52 5

 6. Author

1:08 6

 7. Dolphins

1:13 7

 8. Genesis from mother-dolphin

2:34 8

 9. Author

1:08 9

10. Text

1:21   10

11. Drama

      11

12. Song of Ave

3:14 12

13. Drama

      13

14. Author

2:25 14
15. Drama       15
16. Song of Noah 2:45 16
17. Drama       17
18. Swimming 2:37 18
19. Amad 6:10   19
20. Drama 2:50   20
21. About author 2:15 21
22. Dolphins 1:20 22
    41:40    

Author Valentin Dubovskoy (1,3,6,9,10,14)
Dolphins Polina Kubyshkina,
Yelena Belnova, Anna Zagorodnyaya, Valentin Dubovskoy (2,7,18,21,22)
Li'l dolphin Ivan Griroryev (4,8)
Mother-dolphin
Yelena Belnova (5,8,22)
Translator from dolphinian Polina Kubyshkina (5,22)
Ave Anna Zagorodnyaya (12)
Noah Valentin Dubovskoy (16)
Amad Sergey Vasilchenko (19)
Inak Alexey Gvozdizkih (20)
Vael Valentin Dubovskoy (20)

e-mail: tahuti@mail.ru