Home page

Jeanne
Rock opera.
Music by Valentin Dubovskoy, lyrics by Natalya Piskunova, Igor Popov, Anna Nosko, Natalya Chibisova.

       

Name

MP3   Score  
 0. Introduction 0:40 0
 1. Domremy. Voices. Echo. Prayer to Death. BS 10:33 1
 2. Charles VII Valois 3:43 2
 3. Jeanne's First Battle. Lullaby to dead asleep. B 8:33 3
 4. Englishman's Song. 3:33 4
 5. Crowning. Jilles de Retz's dream. B 10:55 5
 6. Jeanne under arrest. BS 3:04 6

 7. Execution.

B 5:11 7

 8. Final.

2:42 8
    48:54  

Complete Jeanna recording for radio

Jeanne - Natalya Skryabina (S), Alexandra Balakireva (B)
Charles VII Valois - Leonid Kazachkov

Jilles de Retz - Dmitry Stepanovich
Le page - Natalya Khokhlova
Narrator -
Valentin Dubovskoy
English soldiers - Dmitry Stepanovich
, Valentin Dubovskoy
Voices
- Svetlana Yeryomina, Polina Bukreyeva, Yekaterina Vlasova, Olga Voinova, Anna Nosko, Yelena Belnova, Natalya Khokhlova, Alexandra Balakireva, Natalya Skryabina, Anna Sakmarova.

Anna Suslova, Natalya Khokhlova,
organ
Yelizaveta Lidova, harp
Olga Andreyeva, Vladimir Nosko, guitars
Anna Nosko, bass guitar
Roman Sapankevich, drums
Anna Zagorodnyaya, percussion
Arina Nikolayeva
, tubular bells

String section: Yelena Belnova, Anastasia Palaznik, Xenia Lugina, Anna Keyta, Vyacheslav Terekhov, Ilya Rozovsky, Yekaterina Kudryashova, Yelena Nelipa, Alfia Kurbangaliyeva


Disc designed by Yelena Belnova

e-mail: tahuti@mail.ru